Skip to content

Podcast ที่น่าสนใจ

วันนี้ได้ฟัง Podcast เรื่องหัวหน้าที่ดีของ The Standard ฟังไปฟังมามีพูดเรื่อง Burnt out ไว้ส่วนนึงและน่าสนใจ และคิดว่าหลายๆคนเคยเป็น เคยประสบทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว